Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Blenddin Interieurontwerp & Adviesbureau (“Blenddin”).

1 – Inleidende bepalingen

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. Hieronder wordt uitgelegd wat deze begrippen precies betekenen:
Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Opdracht: de door Blenddin en de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening voor interieurontwerp en/of advies.
Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon waarmee Blenddin een overeenkomst is aangegaan of waaraan Blenddin een aanbod deed op het gebied van interieurontwerp en/of advies;
Partij: Blenddin of de Opdrachtgever;
Partijen: Blenddin en de Opdrachtgever;
Schriftelijk: hieronder wordt in deze Algemene Voorwaarden ook het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail begrepen, zolang de authenticiteit van de elektronische communicatie en de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van of met Blenddin en alle overige werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Blenddin.
Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever of derden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door Blenddin zijn aanvaard.
Blenddin heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Blenddin natuurlijk de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen. Indien de Opdrachtgever een Consument is en een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

2 – De Opdracht

Artikel 3: Offertes en oriënterende communicatie

Alle oriënterende communicatie, aanbiedingen en offertes van Blenddin zijn vrijblijvend, tenzij iets anders is afgesproken.
Blenddin kan niet gehouden worden aan een aanbod of offerte, indien de Opdrachtgever had kunnen begrijpen dat het aanbod of de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De Opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die Blenddin nodig heeft om een offerte te kunnen opstellen. Indien achteraf blijkt dat het aanbod of de offerte niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat doordat deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie, heeft Blenddin het recht de opgegeven vergoeding en termijnen aan te passen.

Artikel 4: Totstandkoming van de Opdracht

De Opdracht komt tot stand op het moment dat de offerte of het aanbod schriftelijk wordt aanvaard of de Opdrachtgever de indruk heeft gewekt dat Blenddin kan beginnen met haar werkzaamheden, tenzij Blenddin de offerte uiterlijk binnen twee werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding alsnog herroept.

Artikel 5: Uitvoering van de Opdracht

Blenddin zal de Opdracht altijd naar haar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en vanuit haar eigen stijl, uitvoeren, maar is tot geen resultaat verplicht.
De Opdrachtgever zorgt dat hij op tijd alles wat Blenddin nodig heeft om de Opdracht uit te kunnen voeren verstrekt en redelijkerwijze zijn medewerking verleent.

Blenddin mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever vereist is, en mag eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en Algemene Voorwaarden van derden mede namens Opdrachtgever aanvaarden. Blenddin zal met de nodige zorgvuldigheid derden inschakelen. Artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 zijn niet van toepassing. Indien de Opdrachtgever aan Blenddin voorschrijft samen te werken met derden, is dit voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever en zal Blenddin geen partij vormen in de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de derde.
Het aanvragen van vergunningen, uitvoeren van tests en het beoordelen of de instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen, behoort niet tot de Opdracht van Blenddin.

Opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor zijn keuzes en toepassingen van het door Blenddin gegeven advies of ontwerp.
Indien Blenddin een begroting opstelt voor kosten van derden of voor de aanschaf van materialen, producten of accessoires, zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.
Blenddin kan adviseren over een in te schakelen derde partij voor de realisering en uitvoering van de ontwerpen en adviezen van Blenddin (bijvoorbeeld een meubelmaker). Opdrachtgever maakt zelf de keuze om een overeenkomst met de door Blenddin geadviseerde derde partij aan te gaan. Blenddin zal geen partij vormen in de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en deze derde.

Getoonde monsters, schetsen, modellen, ontwerpen enz. voorafgaand en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn altijd een aanduiding. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen en begrijpt dat geringe afwijkingen bij het eindresultaat geen reden zijn voor een tekortkoming aan de zijde van Blenddin.

Blenddin heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 6: Uitvoeringstermijn

Blenddin en de Opdrachtgever zullen samen een termijn overeenkomen waarbinnen de Opdracht zal plaatsvinden. Een overeengekomen termijn is nooit een fatale termijn.

3 – Betalingsvoorwaarden

Artikel 7: Facturatie, betaling en incassokosten

De Opdrachtgever moet de overeengekomen vergoeding binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen.
Blenddin kan een aanbetaling met de Opdrachtgever overeenkomen.
Bij langlopende opdrachten stuurt Blenddin periodiek een factuur. Blenddin maakt een afspraak hierover met de Opdrachtgever.
Blenddin kan de factuur via elektronische weg sturen aan de Opdrachtgever (bijvoorbeeld e-mail). Opdrachtgever stemt hiermee in.

Tenzij de Opdrachtgever een Consument is, dient betaling te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening.
Als de Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim. Blenddin heeft het recht de wettelijke handelsrente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Daarnaast zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Blenddin moet maken voor rekening van de Opdrachtgever. In afwijking hiervan zal de Consument die niet op tijd betaalt een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen 14 dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering is bovendien een ingebrekestelling. Indien de Consument ook binnen deze termijn de factuur niet betaalt, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum van de betalingsherinnering.

Artikel 8: Vergoeding

Indien er in de offerte of overeenkomst niets is afgesproken over een vergoeding, zal de vergoeding op basis van het gebruikelijke uurtarief van Blenddin worden berekend voor werkelijk gemaakte uren.
Ook wanneer de Opdrachtgever besluit het advies of ontwerp niet uit te (laten) voeren, dient de (overeengekomen) vergoeding te worden betaald.

De (overeengekomen) vergoeding is exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, exclusief reis- en verblijfkosten en exclusief eventuele overige kosten die worden gemaakt ter uitvoering van de Opdracht, zoals bijvoorbeeld de kosten van externe adviseurs, materialen, stalen van producten en verzend- en administratiekosten. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf benoemd. Alle aan de Consument vermelde prijzen zijn altijd inclusief btw.
Indien de Opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, heeft Blenddin het recht de prijs hierop aan te passen.

4 – Duur en opzegging van de Opdracht

Artikel 9: Duur, verlenging en opzegging

De Opdracht kan tussentijds door Partijen worden opgezegd, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
Indien de Opdrachtgever een geplande afspraak (bijvoorbeeld bij een advies to go) minder dan 24 uur van tevoren afzegt, wilt verplaatsen of niet op de afspraak komt opdagen, heeft Blenddin het recht de voor de afspraak gereserveerde tijd in rekening te brengen op basis van het overeengekomen (uur)tarief.

Indien tot (tussentijdse) opzegging van de Opdracht is overgegaan door de Opdrachtgever of door Blenddin hoeft Blenddin geen reeds ontvangen bedragen terug te betalen en is zij geen schadevergoeding verschuldigd. Blenddin heeft in zo’n geval het recht om declaraties, facturen van door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, gemaakte en nog te maken kosten en vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden en gederfde winst in rekening te brengen.
Is de Opdracht opgezegd door de Opdrachtgever, of op een grond die bij de Opdrachtgever ligt, dan mag de Opdrachtgever het advies en ontwerp van Blenddin slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Blenddin. Blenddin heeft het recht voorwaarden te verbinden aan haar toestemming.

5 – Herroepingsrecht consumenten

Artikel 10: Herroeping diensten

De Consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte ontbinden binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer de dienst al is verricht en de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument en de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding.

6 – Opschorting en ontbinding van de Opdracht

Artikel 11: Opschorting

Voor zover de Opdrachtgever een Consument is, gelden de bepalingen van opschorting en ontbinding alleen indien de aan de Consument toekomende wettelijke rechten in dit opzicht niet worden beperkt of uitgesloten en de rechten van Blenddin niet worden uitgebreid.

Als de Opdrachtgever niet de redelijkerwijze te verwachten medewerking verleent, mag Blenddin de uitvoering van de Opdracht opschorten en de extra kosten die door de vertraging ontstaan volgens het gebruikelijke (uur)tarief in rekening brengen. Als de Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, heeft Blenddin het recht om haar werkzaamheden op te schorten.

Opschorting door Blenddin onder dit artikel ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn (betalings)verplichtingen onder de overeenkomst.

Artikel 12: Ontbinding

Iedere Partij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de wederpartij geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming niet meer mogelijk is, kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Blenddin het recht om een vergoeding van de schade te vorderen.
Indien Blenddin op het moment van ontbinding betalingen heeft ontvangen voor de uitvoering van de Opdracht, zullen deze betalingen niet ongedaan worden gemaakt. Blenddin heeft het recht om declaraties en facturen van door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte en nog te maken kosten in rekening te brengen.

7 – Wijziging

Artikel 13: Wijzigingen en meerwerk

Indien de Opdrachtgever na totstandkoming van de Opdracht de Opdracht wilt wijzigen, heeft Blenddin het recht om de uitvoeringstermijn en de afgesproken vergoeding aan te passen.
Indien blijkt dat bepaalde omstandigheden of feiten niet bekend waren tijdens de totstandkoming van de Opdracht, of de Opdrachtgever niet aan zijn verplichting als bedoeld onder artikel 5.2 heeft voldaan, zal Blenddin het meerwerk in rekening brengen volgens het gebruikelijke uurtarief en zal de uitvoeringstermijn worden aangepast.

8 – Correctie ronde

Artikel 14: Evaluatie

Blenddin kan de Opdracht in fasen uitvoeren en verschillende correctierondes hanteren, welke worden opgenomen in de offerte of overeenkomst. Indien de Opdrachtgever een correctieronde wenst die niet vooraf is overeengekomen, wordt dit meerwerk op basis van het overeengekomen (uur)tarief in rekening gebracht.

9 – Acceptatie van de Opdracht

Artikel 15: Klachten

De Opdrachtgever is gehouden om de adviezen en ontwerpen van Blenddin onmiddellijk na oplevering te onderzoeken. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Blenddin. Zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking kenbaar te worden gemaakt. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
Een klacht over werkzaamheden die op een locatie worden uitgevoerd waar de Opdrachtgever aanwezig is, dient op de dag zelf te worden vermeld, zodat Blenddin waar mogelijk meteen kan reageren.
Een klacht over de factuur dient de Opdrachtgever schriftelijk en binnen een termijn van 14 werkdagen na de factuurdatum in te dienen bij Blenddin.
Blenddin zal binnen 14 werkdagen reageren. Indien Blenddin de klacht gegrond acht, zal Blenddin proberen met een redelijke oplossing te komen.
Het uiten van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn of haar betalingsverplichting.

Artikel 16: Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Blenddin is 1 (één) jaar.

10 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

Alles dat Blenddin levert, blijft eigendom van Blenddin totdat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
De Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Blenddin veilig te stellen.
Als Blenddin haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Blenddin en aan door Blenddin ingeschakelde derden om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Blenddin deze terug kan nemen.

11 – Aansprakelijkheid

Artikel 18: Aansprakelijkheid

Indien de Opdrachtgever een Consument is, heeft een beperking of uitsluiting van Blenddin’s aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden slechts gelding voorzover deze niet in strijd is met regels van dwingend recht.
Blenddin is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare directe schade.
Blenddin is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen schade door bedrijfsstagnatie, gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.
Blenddin is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan voor de Opdrachtgever of derden als gevolg van enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever of zijn ondergeschikten, zoals -maar niet beperkt tot- door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens / materialen / informatie, het niet of onjuist opvolgen van de adviezen van Blenddin en het niet gebruik maken van een correctieronde als bedoeld in artikel 14.

Blenddin is niet aansprakelijk voor handelingen, verrichte werkzaamheden en (fouten of gebreken in) geleverde zaken van in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (door of namens de Opdrachtgever) ingeschakelde derden.
De toepassing van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
Onverminderd de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor Blenddin, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag op de (laatst toegezonden) factuur.
De beperkingen van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Blenddin.

Artikel 19: Vrijwaring

De Opdrachtgever is gehouden om Blenddin te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook, die verband houden met de uitvoering van de Opdracht, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Blenddin.
Partijen benadrukken dat Blenddin geen architect of bouwkundige is. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden. Aan tekeningen gemaakt door Blenddin kunnen geen rechten ontleend worden. Opdrachtgever dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
In het geval dat de Opdrachtgever een Consument is, zal hij Blenddin niet verder vrijwaren dan voor het deel dat hij verplicht is volgens de wet te dragen.

12 – Intellectueel Eigendom

Artikel 20: Auteursrecht

Alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de resultaten uit de Opdracht (waaronder die op tekeningen, offertes, modellen, ontwerpen, schetsen, enz.) komen toe aan Blenddin.
Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de in het eerste lid van dit artikel bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht aan Opdrachtgever verstrekt als geregeld in lid 6 van dit artikel.

Om de overeengekomen diensten optimaal uit te kunnen voeren, verleent de Opdrachtgever een eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht aan Blenddin om door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, aan te passen, tentoon te spreiden, er afgeleide werken van te maken of te distribueren.

Opdrachtgever vrijwaart Blenddin voor alle aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.
Blenddin heeft het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de Opdracht te (laten) vermelden, corrigeren of verwijderen.

Op het moment dat de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, verkrijgt de Opdrachtgever het recht tot gebruik van het resultaat van de Opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Blenddin kan aan dit gebruik voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.

Het gebruiksrecht is in principe niet-overdraagbaar en niet-exclusief.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Blenddin wijzigingen aan te (laten) brengen in het resultaat of het resultaat van de Opdracht ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. Blenddin kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.
In het geval dat de Opdrachtgever in strijd handelt met zijn of haar recht tot gebruik heeft Blenddin recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste driemaal de overeengekomen prijs. Blenddin heeft ook het recht op een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade.
Blenddin heeft het recht om de resultaten uit de Opdracht te gebruiken voor haar eigen promotionele doeleinden, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen. Blenddin kan foto’s maken van haar ontwerpen.

13 – Overige bepalingen

Artikel 21: Nietigheid

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdracht en deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven.
Artikel 22: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en Blenddin is Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen altijd proberen om een klacht of geschil onderling op te lossen.
Alle geschillen die ontstaan met de Opdrachtgever of andere derden, die voortvloeien uit deze rechtsverhoudingen en niet onderling opgelost kunnen worden, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de rechtbank Den Haag.
Ten aanzien van geschillen tussen een Consument en Blenddin is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de Consument mede bevoegd.

Scroll naar boven